REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ WELL DONE

Niniejszy regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usługi aplikacji WELL DONE przez Artur Lutyński, a także świadczenia innych usług drogą elektroniczną.

 1. DEFINICJE

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Aplikacji, na rzecz której, zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, świadczone są usługi drogą elektroniczną;

 2. Usługodawca – Artur Lutyński;

 3. Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą WELL DONE, dostarczane przez Usługodawcę, dostępne w formie aplikacji mobilnej na smartfony, tablety i inne urządzenia przenośne, posiadające system operacyjny iOS, Android lub Windows;

 4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji, opisane szczegółowo w pkt IV ust. 1 Regulaminu;

 5. Krąg – grupa osób, niezależnie od łączących ich relacji, połączonych w aplikacji w celu wspólnego zarządzania obowiązkami do wykonania, w tym m.in. rodzina, współlokatorzy, partnerzy;

 6. Hasło – utajniony ciąg znaków, składający się z cyfr oraz liter, umożliwiający autoryzację Użytkownika oraz dostęp do Konta Użytkownika;

 7. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika dostępne po rejestracji, umożliwiające korzystanie z Aplikacji;

 8. Pliki Cookies – niewielkie pliki tekstowe zawierające zaszyfrowane dane informatyczne, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron internetowych, zapisywane oraz przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika;

 9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Usługodawcę;

 10. Rejestracja czynność Użytkownika polegająca na założeniu Konta Użytkownika poprzez podanie niezbędnych danych osobowych oraz hasła, umożliwiającego dostęp do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Aplikacji w pełnym zakresie;

 11. Strona Internetowa – strona https://www.welldoneapp.pl/;

 12. k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

 13. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treść niniejszego Regulaminu:

 1. udostępniana jest przez Usługodawcę nieodpłatnie na Stronie Internetowej, w zakładce „REGULAMIN”, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści;

 2. przekazywana jest Użytkownikowi przed instalacją Aplikacji na urządzeniu mobilnym.

 1. Przed dokonaniem instalacji Aplikacji, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.

 2. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także wzorców i logotypów zamieszczanych na stronie internetowej pod adresem https://www.welldoneapp.pl/, stanowią własność Usługodawcy, a ich wykorzystanie możliwe jest jedynie za uprzednią zgodą Usługodawcy.

 3. W związku ze świadczeniem usługi Aplikacji, Usługodawca stosuje mechanizm plików Cookies. Szczegółowe informacje w zakresie wykorzystywania plików Cookies znajdują się w „Polityce Cookies” zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem https://welldoneapp.pl/polityka-cookies/.

 1. WARUNKI TECHNICZNE I EWENTUALNE ZAGROŻENIA

 1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest po jej pobraniu oraz zainstalowaniu na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

 2. W celu korzystania z Aplikacji należy spełnić co najmniej następujące wymagania:

 1. posiadanie urządzenia mobilnego z oprogramowaniem kompatybilnym z systemem informatycznym wykorzystywanym przez Usługodawcę:

 • dla Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji co najmniej 10.1;

 • dla Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji co najmniej 5;

 1. aktywne połączenie internetowe;

 2. posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z Aplikacji wiązać może się z zagrożeniami w zakresie bezprawnego uzyskania, modyfikowania oraz rozpowszechniania danych Użytkowników przez osoby trzecie, jak i zainfekowania urządzenia Użytkownika, Usługodawca zobowiązuje się wdrożyć oraz stosować wszelkie środki techniczne oraz organizacyjne mające na celu jak najdalej idące zabezpieczenie danych Użytkowników przed wskazanymi wyżej zagrożeniami.

 2. Aplikacja anonimowo zbiera dane statystyczne dotyczące m.in. miejscowości w jakiej użytkownik się znajduje oraz wykonywanych w aplikacji czynnościach przez użytkownika do celów testowych. W aplikacji za zbieranie danych statystycznych oraz sposobu użytkowania aplikacji odpowiedzialne są następujące usługi:
  a) Baza danych aplikacji Well Done / API – zlokalizowana na serwerach nazwa.pl
  b) Usługa OneSignal firmy OneSignal zlokalizowanej w 411 Borel Ave Suite 512, San Mateo, CA 94402 , której polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://onesignal.com/privacy_policy
  c) usługa Crashlytics firmy Fabric, której polityka prywatności dostępna jest pod adresem: Polityka prywatności Fabric.
 1. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji umożliwiają organizację życia Użytkowników, w tym rodziny bądź grupy osób stanowiących Krąg oraz obejmują:

  1. tworzenie oraz udostępnianie listy obowiązków do wykonania;

  2. dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Użytkowników;

  3. ustalanie terminów wykonania zadań oraz stopnia ich ważności;

  4. przyznawanie oraz zbieranie przez Użytkowników punktów za wykonanie danego zadania;

  5. ustawianie powiadomień związanych z zadaniami;

  6. tworzenie oraz udostępnianie list zakupów;

  7. prowadzenie statystyk indywidualnych oraz grupowych;

  8. prowadzenie rozmów pomiędzy członkami danego Kręgu za pośrednictwem komunikatora;

  9. wzajemną motywację, w tym poprzez ustanawianie oraz przyznawanie nagród, jak i przekazywanie komplementów;

  10. prowadzenie Konta;

  11. usługę newsletter;

  12. inne usługi dostępne za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Świadczenie usług elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak bez jej dokonania, niemożliwa jest instalacja oraz korzystanie z Aplikacji.

 4. Usługi z wykorzystaniem Aplikacji świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.

 5. Pobranie aplikacji ze sklepu dedykowanego dla danego rodzaju oprogramowania (iOS, Android, Windows), jak również korzystanie z Aplikacji w wersji podstawowej jest bezpłatne. Jednocześnie, korzystanie z wersji premium Aplikacji wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat w wysokości wskazanej w Aplikacji.

 6. Koszty transmisji danych związanej z korzystaniem z aplikacji, w tym dokonania jej pobrania, instalacji czy aktualizacji, pokrywają Użytkownicy zgodnie z warunkami umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi bądź innymi operatorami usług internetowych.

 7. Z momentem akceptacji Regulaminu, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 1. REJESTRACJA

 1. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym korzystania z Aplikacji, niemniej jednak do korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji rejestracja jest niezbędna. Dokonanie rejestracji polega na założeniu w Aplikacji Konta Użytkownika. Rejestracja możliwa jest także za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

 2. W celu utworzenia Konta Użytkownika, konieczne jest:

 1. wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail oraz nazwy Użytkownika;

 2. ustalenie indywidualnego hasła dostępu do Konta Użytkownika;

 3. zaakceptowanie Regulaminu, udostępnionego Użytkownikowi w trakcie rejestracji.

 1. Formularz rejestracji powinien być wypełniony prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym. Zaniechanie podania wszelkich wymaganych danych uniemożliwia utworzenie Konta.

 2. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji podanych przez Użytkownika danych oraz informacji, tym samym, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych osobowych podanych w trakcie rejestracji oraz korzystania z Aplikacji, w tym danych dotyczących zarówno Użytkownika, jak i osób trzecich.

 3. W związku z podaniem danych osobowych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, iż posiada stosowne zgody na ich użycie.

 4. Usługodawca dokonuje potwierdzenia utworzenia Konta Użytkownika drogą elektroniczną, poprzez wystosowanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

 5. Niedozwolone jest korzystanie przez Użytkownika z cudzych kont oraz udostępnianie swojego Konta Użytkownika (loginu oraz hasła) osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonywane przez osoby trzecie, a wchodzące w zakres zarządzania Kontem Użytkownika.

 6. Użytkownik ma obowiązek informować Usługodawcę o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia przesyłane będą na adres podany w trakcie rejestracji będą uważane za skutecznie doręczone.

 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:

  1. zgodnie z niniejszym Regulaminem,

  2. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, regulaminami serwisów oraz sklepów, za pośrednictwem których pobierana jest Aplikacja;

  3. z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzech, jak również w sposób dla nich nieuciążliwy;

  4. w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również treści obraźliwych, treści naruszających dobra osobiste innych Użytkowników bądź osób trzecich, wypowiedzi wulgarnych czy treści poufnych.

 2. Naruszenie jakichkolwiek praw Użytkownika związane z korzystaniem z Aplikacji może być zgłoszone przez Użytkownika Usługodawcy, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres info@welldoneapp.pl.

 3. W przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu, jak również dopuszczania się innego działania sprzecznego z prawem, godzącego w usprawiedliwiony interes Usługodawcy bądź naruszającego zasady współżycia społecznego, Usługodawca może podjąć wszelkie działania mające na celu powstrzymanie działań opisanych powyżej, w tym ograniczenia albo pozbawienia możliwości korzystania Użytkownika z Aplikacji.

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji w sposób opisany
  w ust. 4 powyżej.

 1. INTEGRACJA Z PORTALEM FACEBOOK

 1. Użytkownik ma możliwość zintegrowania Aplikacji z kontem posiadanym na portalu społecznościowych Facebook.

 2. Integracja możliwa jest pod warunkiem zaakceptowania regulaminu portalu Facebook.

 1. WERSJA PREMIUM

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wersji PREMIUM Aplikacji, umożliwiającej m.in. nieograniczone dodawanie członków do danego kręgu, dodawanie własnych kategorii obowiązków, a także cechującej się brakiem wyświetlania treści reklamowych.

 2. Korzystanie z wersji PREMIUM wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty miesięcznej w wysokości ustalonej przez Usługodawcę, zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na Stronie.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca dołoży starań, żeby Aplikacja funkcjonowała w sposób ciągły oraz poprawny. Usługodawca zastrzega jednak, iż nie gwarantuje stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również bezbłędnego jej działania.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe:

 1. w związku z korzystaniem z Aplikacji, zakłóceniami w korzystaniu z Aplikacji oraz w jej funkcjonowaniu, jak i związane z nieprawidłowym jej funkcjonowaniem;

 2. w wyniku niewłaściwego korzystania z Aplikacji przez Użytkownika;

 3. w wyniku awarii Internetu, problemów technicznych w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne Użytkowników.

 1. Funkcjonowanie Aplikacji może zostać przerwane bądź zakłócone:

 1. z przyczyn technicznych leżących po stronie Usługodawcy, w szczególności w przypadku konieczności dokonania konserwacji bądź aktualizacji Aplikacji bądź systemów obsługujących Aplikację; o planowanej przerwie w świadczeniu usług Usługodawca poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie w Aplikacji stosownego komunikatu;

 2. w razie niewystarczającej do prawidłowego korzystania z aplikacji jakości połączenia;

 3. w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej;

 4. w przypadku przerw w dostawie prądu.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowej dezaktywacji Aplikacji w sytuacji zaistnienia zagrożenia, które może narazić na potencjalną szkodę Użytkownika bądź Usługodawcę.
  W przypadku takim, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dezaktywacji Aplikacji przez czas niezbędny do usunięcia zagrożenia bądź zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkody, jest wyłączona.

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownikowi oraz Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez konieczności podawania przyczyn.

 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może być wystosowane w formie pisemnej bądź elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail i jest skuteczne od chwili doręczenia drugiej stronie.

 3. Skutkiem otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia wskazanego w ust. 2 powyżej jest usunięcie przez Usługodawcę Konta Użytkownika.

 1. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem Aplikacji oraz świadczeniem za jej pośrednictwem Usług.

 2. Reklamacje mogą być kierowane do Usługodawcy w formie pisemnej na adres ul. Kolejowa 29a, 60-718 Poznań bądź elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres info@welldoneapp.pl.

 3. Na adres wskazany w ust. 2 powyżej mogą być także kierowane wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji oraz świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

 4. Reklamacja powinna zawierać w swej treści szczegółowe informacje obejmujące: nazwę oraz model urządzenia mobilnego, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Aplikacji, wersję oprogramowania urządzenia mobilnego, opis oraz powód złożenia reklamacji, adres e-mail oraz nazwę Użytkownika.

 5. W przypadku zaistnienia konieczności podania przez Użytkownika dodatkowych danych bądź ich uzupełnienia, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem przed rozpatrzeniem reklamacji celem ich uzyskania.

 6. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

 1. NEWSLETTER

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Aplikacji drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail (newsletter).

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w każdej wiadomości e-mail stanowiącej newsletter bądź złożenia oświadczenia o rezygnacji z newslettera drogą pisemną na adres ul. Kolejowa 29a, 60-718 Poznań bądź elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres info@welldoneapp.pl.

 1. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji.

 3. W przypadku braku zgody na wprowadzane zmiany, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu. Umowa o świadczenie usług elektronicznych, ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika. Z chwilą uzyskania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, Usługodawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.

 4. Dostęp do treści Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji umożliwia jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

 1. DANE OSOBOWE

 1. W związku ze świadczeniem usług na rzecz Użytkowników, Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników.

 2. Zasady ochrony danych osobowych opracowane oraz wdrożone przez Usługodawcę, zamieszczone są w Polityce prywatności, znajdującej się na stronie internetowej pod adresem https://welldoneapp.pl/polityka-prywatnosci/.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. W przypadku powstania sporu związanego z zawartą umową świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z Aplikacji, strony będą dążyły do jego polubownego rozwiązania.

 2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 3. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .

 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania jakichkolwiek sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w przypadku zaistnienia sporu między Użytkownikiem będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. a Usługodawcą.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem obowiązują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 8 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2018 roku.